Eliminación de malos olores

Eliminació de males olors


També purifica l'ambient de tot tipus d'olors desagradables com desguassos, WC, humitats cuines i olors químics com els formaldehids.

Preveu per tant, els casos d'al·lèrgia per hipersensibilitat química ambiental com els produïts per detergents, esmalts, vernissos, pintures, coles, insecticides, etc.